Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

โดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ Ms. Isabel Anis Rozsa บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่