Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21"

โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ผู้บริหาร อีพี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่