Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)"
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่