Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง” โดย อาจารย์พัทธ์รดา ยาประเสริฐ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่