Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบที่ 2 รอบฉับพลันระดับภูมิภาค 
นายวรวิช พนากังวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นางสาวอโนชา ลาขุมเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

“ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562”
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้