Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่