Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่