Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนากติกาฟุตบอล สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 010209 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Physical Education for Quality of Life)

และเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสันทราย และนายสุพัฒน์ ไชยงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่