Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 62 ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

โดยมี อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในค่าย จะเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างเสริมวินัย และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี smiley