Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้จัดให้มีการสัมมนาภาษาไทย เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 310401 การสัมมนาด้านภาษาไทย (Seminar on Thai Language) โดยมี อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา เป็นอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ "เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้ผล ในฐานะภาษาที่สอง" วิทยากรโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี