Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำลองการสอบสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์งานจริงและเพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในอนาคต และเพื่อทางสาขาฯ จะได้หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาก่อนจบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ทางภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมอาสาสมัครที่ได้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการในการจำลองการสอบสัมภาษณ์งานดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่