Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงานงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


:: ด้านพัฒนานักศึกษา

--> หน่วยงานที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา

--> ศิษย์เก่ามองหางาน เชิญทางนี้จ้า!!!

yes ข่าวรับสมัครงาน สำหรับสาขา รปศ. จ้า คลิก

yes Chiang Mai IT Job Fair & Career Expo 2019  คลิก

smiley รายชื่อตำแหน่งที่นำวุฒิรัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้  คลิก


:: ด้านศิลปวัฒนธรรม

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

    

    


เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด smiley
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  

กิจกรรมธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 17
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 17” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีอาจารย์ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร และอาจารย์จารุณี ปัญควณิช  เป็นตัวแทนคณาจารย์ของคณะฯ นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการเตรียมจัดงาน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ละเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี  ที่ดีงาม ที่ส่งผ่านพิธีการต่างๆทางศาสนา