Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงาน

:: โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ^-^
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 วิทยากรโดยอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช
ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้ จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน
และการทำงานในอนาคตต่อไป


  

  

      


:: ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18 ^-^
คณาจารย์  และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18 ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

  

  


:: สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ^-^ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

    

    


:: เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด ^-^ 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     


:: พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ^-^
น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550