Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงาน:: งานวิจัย ปีการศึกษา 2562 ::


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำในชุมชนในการให้ข้อมูล พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้กับคณะครูโรงเรียนหลวงพัฒนาขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

  :: งานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ::


เสริมสร้างกำลังใจใน “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8”  ^-^
อาจารย์จารุณี ปัญควณิช อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และนักศึกษารายวิชา การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา (
college study) ร่วมบรรยาย “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้าน
จิตใจและสังคมแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีความพร้อมด้านจิตใจ และสังคม 
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่