Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงาน:: งานวิจัย ::


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำในชุมชนในการให้ข้อมูล
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้กับคณะครูโรงเรียนหลวงพัฒนาขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562


  


:: งานบริการวิชาการแก่สังคม ::


บริการวิชาการสู่สังคม "บรรยายเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ"  ^-^
คณาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช
ร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมเล็กอาคารประเมินสมรรถภาพและแนะแนว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

    
 

โครงการชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ^-^

ตัวแทนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช และอาจารย์นีรนาท ตาจุมปา ลงพื้นที่ในโครงการชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในนามคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โครงการนี้เป็นการสะท้อนแผนการดำเนินงานที่วางแผนจากการสร้างคนในมิติที่เข้าถึง และเข้าใจรวมถึงเห็นคุณค่าของสมบัติสาธารณะ (พื้นที่ชุมชน) ดิน น้ำ ป่า  ธนาคารชุมชน เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

     


 

เสริมสร้างกำลังใจใน “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8”  ^-^
อาจารย์จารุณี​ ปัญควณิช​ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป​ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และนักศึกษารายวิชา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (college study) ร่วมบรรยาย “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ”
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคมแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีความพร้อมด้านจิตใจ และสังคม วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่