Social Faculty North-Chiang Mai University

ฝ่ายงานงานวิจัยและบริการวิชาการ.

ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

:: คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

          1) คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  คลิก

          2) แนวทางปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  คลิก

:: แบบฟอร์มการขอทุนของมหาวิทยาลัย

          1) แบบฟอร์มเสนอขอทุน ประเภททุนวิจัยสำหรับโครงงานนักศึกษา  คลิก

          2) แบบฟอร์มเสนอขอทุน ประเภทวิจัยในชั้นเรียน  คลิก

          3) แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป  คลิก

          4) แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน  คลิก

          5) แบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยทุนอุดหนุนวิจัย  คลิก

          6) แบบฟอร์มสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  คลิก

          7) รูปแบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  คลิก