Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์28 ธันวาคม 2564  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2564


อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2564  

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี และผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มอบดอกไม้และเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน

  1. นายสมบัติ จันทร์สุริยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  จังหวัดลำปาง
  2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง
  3. นางสวลี   มีมานะ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับลูกอินทรี ศิษย์เก่าที่น่าภาคภูมิใจของเราด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ