Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์25 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 


อ่านต่อ
24 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

  

 


อ่านต่อ
23 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เขต 5 และเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษามาจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

  

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ กับ
สถาบัน SUN LINGO Language School ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562


  

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
แผนการเรียน "หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ" รุ่นที่​ 1 วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี


   

 
 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ