ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

              ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์ฯ  ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ฯ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง คือ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (LAB1) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB2) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ.2546 ศูนย์ฯจึงได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมพร้อมกับย้ายสถานที่ตั้งมายังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

             ในปีการศึกษา 2544 และปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ปรับโครงสร้างและแผนภูมิการบริการใหม่ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2545/12 เห็นชอบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่ปรับปรุงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยน “กองบริการศึกษา” เป็น “สำนักงานส่งเสริมและบริการ” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวมศูนย์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนมากขึ้น ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสังกัดภายใต้สำนักส่งเสริมและบริการจนถึงปัจจุบัน และศูนย์ฯ ยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย

             ในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งมีโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเปิด มีการทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ตระกูล IBM eServer iSeries และ xSeries การทำงานของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี Blade Server แบบ Hot Swap รวมถึงมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และบริการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

          และในปีการศึกษา 2559 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบ NES [NCU Eagle Soft] ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนถึงการจบการศึกษา โดยมีส่วนประกอบหลักคือ งานระบบรับสมัคร งานระบบทะเบียน งานระบบบุคลากร งานระบบการเงินและบัญชี งานระบบเทียบโอนและสอบเทียบ งานระบบหอพัก งานระบบกิจกรรมนักศึกษา งานระบบตรวจสอบจบการศึกษา

 

  • Lab Computer ที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ
  • ห้อง Lab 1 (Smart Learning) 40 ที่นั่ง
  • ห้อง Lab 2 (High Performance) 40 ที่นั่ง
  • ห้อง Lab 3 (Interactive Learning) 40 ที่นั่ง
  • ห้องเรียนที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ
  • ห้อง IR#1/1 (Inspiration Room 1/1) 20 ที่นั่ง [for Notebook and Learning]
  • ห้อง IR#1/2 (Inspiration Room 1/2) 20 ที่นั่ง [for Meeting and Learning]
  • ห้อง Lab Cisco Academy 20 ที่นั่ง [for Learning]

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา                   
                   “บริการประทับใจ ก้าวไกลไอซีที“

ปณิธาน
                   “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางไอซีทีและการบริการอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์
                   “สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน”

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากร

นิติธรรม ไชยสังข์
หัวหน้าศูนย์ฯ

กอบชัย หนูฉิม
พัฒนาระบบ

วิเชษฐ์ เวียงชัย
งานบริการ

สงวน บุญจริง
พัฒนาระบบ

เอกชัย บุญทาวงค์
งานบริการ

วุฒินันต์ อ่ำศรีเวียง
งานบริการ

เนติพงษ์ วิชารักษ์
พัฒนาระบบ

-
พัฒนาระบบ

ภิญญดา ดิษฐปัญญา
เลขานุการ

กัญญารัตน์ เกิดผล 
พัฒนาเว็บไซต์

-
ระบบเน็ตเวิร์ค