ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

              ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์ฯ  ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ฯ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง คือ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (LAB1) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB2) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ.2546 ศูนย์ฯจึงได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมพร้อมกับย้ายสถานที่ตั้งมายังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

             ในปีการศึกษา 2544 และปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ปรับโครงสร้างและแผนภูมิการบริการใหม่ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2545/12 เห็นชอบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่ปรับปรุงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยน “กองบริการศึกษา” เป็น “สำนักงานส่งเสริมและบริการ” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวมศูนย์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนมากขึ้น ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสังกัดภายใต้สำนักส่งเสริมและบริการจนถึงปัจจุบัน และศูนย์ฯ ยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย

             ในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งมีโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเปิด มีการทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ตระกูล IBM eServer iSeries และ xSeries การทำงานของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี Blade Server แบบ Hot Swap รวมถึงมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และบริการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

          และในปีการศึกษา 2559 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบ NES [NCU Eagle Soft] ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนถึงการจบการศึกษา โดยมีส่วนประกอบหลักคือ งานระบบรับสมัคร งานระบบทะเบียน งานระบบบุคลากร งานระบบการเงินและบัญชี งานระบบเทียบโอนและสอบเทียบ งานระบบหอพัก งานระบบกิจกรรมนักศึกษา งานระบบตรวจสอบจบการศึกษา

 

  • Lab Computer ที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ
  • ห้อง Lab 1 (Smart Learning) 40 ที่นั่ง
  • ห้อง Lab 2 (High Performance) 40 ที่นั่ง
  • ห้อง Lab 3 (Interactive Learning) 40 ที่นั่ง
  • ห้องเรียนที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ
  • ห้อง IR#1/1 (Inspiration Room 1/1) 20 ที่นั่ง [for Notebook and Learning]
  • ห้อง IR#1/2 (Inspiration Room 1/2) 20 ที่นั่ง [for Meeting and Learning]
  • ห้อง Lab Cisco Academy 20 ที่นั่ง [for Learning]

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา                   
                   “บริการประทับใจ ก้าวไกลไอซีที“

ปณิธาน
                   “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางไอซีทีและการบริการอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์
                   “สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน”

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากร

นิติธรรม ไชยสังข์
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

กอบชัย หนูฉิม
พัฒนาระบบ

วิเชษฐ์ เวียงชัย
งานบริการ

สงวน บุญจริง
พัฒนาระบบ

เอกชัย บุญทาวงค์
งานบริการ

วุฒินันต์ อ่ำศรีเวียง
งานบริการ

เนติพงษ์ วิชารักษ์
พัฒนาระบบ

ธัญพิสิษฐ์ ราชสุวรรณ
พัฒนาระบบ

ภิญญดา ดิษฐปัญญา
เลขานุการ

กัญญารัตน์ เกิดผล 
พัฒนาเว็บไซต์

อนุพงษ์ ประเสริฐศรี
ระบบเน็ตเวิร์ค