หอพักนักศึกษา(ชัยพฤษ์)


ข้อมูลหอพักนักศึกษา

         มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ให้บริการ พักอาศัย และยังแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอนในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สังคมและพัฒนาการ ทางด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกำหนด

วัตถุประสงค์หอพักนักศึกษา

1. เพื่อบริการด้านที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือผู้ประสงค์พักอาศัย

2. เพื่อบริการนักศึกษาด้านที่พักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย

3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและที่พักอาศัย

4. เพื่อจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนา

นักศึกษาหอพักในด้านต่าง ๆ

• ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ดี (Human ware)

• ความรู้ความเข้าใจ และติดตามข่าวสารของโลกได้ทันการ (Infoware)

• ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม (Social ware)

จำนวนหอพักนักศึกษา

1. ฝั่งชาย จำนวน 52 ห้อง

     1.1 หอพักบุคลากรจำนวน4ห้อง

               - ชั้น 1 ห้องพัดลม         จำนวน 1 ห้อง

               - ชั้น 2 ห้องพัดลม         จำนวน 1 ห้อง

               - ชั้น 3 ห้องปรับอากาศ   จำนวน 1 ห้อง

              - ชั้น 4 ห้องปรับอากาศ   จำนวน 1 ห้อง

      1.2 หอพักนักศึกษาชายจำนวน48 ห้อง

             - ชั้น 1 ห้องพัดลมจำนวน 11 ห้อง , ห้องแอร์ 1 ห้อง

             - ชั้น 2 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

             - ชั้น 3 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

             - ชั้น 4 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

2. ฝั่งหญิง จำนวน 52 ห้อง

    2.1 หอพักบุคลากร จำนวน4ห้อง

            - ชั้น 1 ห้องพัดลมจำนวน 1 ห้อง

            - ชั้น 2 ห้องพัดลมจำนวน 1 ห้อง

            - ชั้น 3 ห้องปรับอากาศจำนวน 1 ห้อง

            - ชั้น 4 ห้องพัดลมจำนวน 1 ห้อง

    2.2 หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน48 ห้อง

            - ชั้น 1 ห้องพัดลมจำนวน 12 ห้อง

            - ชั้น 2 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

            - ชั้น 3 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

            - ชั้น 4 ห้องปรับอากาศจำนวน 12 ห้อง

การสมัครเข้าพักหอพัก

          1. ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา                                            จำนวน 1 ฉบับ

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                  จำนวน 1 แผ่น

          3. สำเนาใบเสร็จค่าประกัน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน                  จำนวน 1 แผ่น

          4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว                                  จำนวน 1 รูป

          5.สำเนาพาสปอร์ต (Passport)                                                   จำนวน 1 แผ่น (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

อัตราค่าบริการ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเแอียดได้ที่ งานหอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ โทร 053-819931, 087-6571169

ข้อปฏิบัติในการอยู่หอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

  1. เตียง จำนวน  2  หลัง
   2. ที่นอน    จำนวน  2  ผืน
   3.โต๊ะเขียนหนังสือ+เก้าอี้ จำนวน  2  ชุด
   4. เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน  1  เครื่อง
   5. พัดลม      จำนวน  1  ตัว
   6. เครื่องปรับอากาศ+รีโมท จำนวน  1  ชุด
   7. ตู้เสื้อผ้า  จำนวน  2  ตู้

 

การบริการนักศึกษาหอพัก

1. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง

2. บริการอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น

3. บริการยาสามัญประจำบ้าน

4. บริการซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุด

5. บริการเครื่องทำน้ำเย็น และตู้กดน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ

6. บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซัก – อบ - รีด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. (เอกชนเช่าประกอบการ)

7. บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา

การแจ้งออกหอพักและการคืนเงินประกัน

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายออกจากหอพักชัยพฤกษ์ โดยแจ้งล่วงหน้าหน้า 30 วัน (ไฟล์แนบ) 

 2. งานหอพักนักศึกษา ตรวจสอบทรัพย์สินภายในห้องพัก คืนกุญแจห้องพัก และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 3. งานหอพักนักศึกษา นำส่งเอกสารต่อฝ่ายการเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

                   - ใบคำร้อง ขอย้ายออกจากหอพักชัยพฤกษ์                     จำนวน  1  แผ่น

                   - สำเนาใบเสร็จค่าประกัน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน        จำนวน  1  แผ่น

                   - สำเนาบัญชีธนาคารของผู้พักอาศัย                            จำนวน  1  แผ่น

                       (กรณีมีการคืนเงินค่าประกันหลักจากหักค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

  4. กรณีที่ยังคงมีค่าประกันคืนผู้เช่าพัก มหาวิทยาลัยจะทำการคืน ตามรอบบัญชี คือ รอบวันที่ 1  และวันที่ 15 ของทุกเดือน

  5. ผู้พักอาศัยจะได้ค่าประกันคืนต่อเมื่อ พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ครบ 3 เดือน และทรัพย์สินภายในห้องพักมีสภาพสมบูรณ์

(ประกาศมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าเช่า ค่าประกัน และค่าบริการอื่นๆ ของหอพักชัยพฤกษ์ พ.ศ.2561/ไฟล์แนบ)

ภาพบรรยากาศหอพัก

×