ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร

A

รายละเอียดสำหรับบัณฑิต


คลิกที่นี่

B

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่17

คลิกที่นี่

C

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


คลิกที่นี่

D

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ครั้งที่ 17


คลิกที่นี่

E

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประสาทปริญญาบัตรคลิกที่นี่

F

คู่มือการใช้งานบัตรศิษย์เก่าคลิกที่นี่

G

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

H

ข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายคลิกที่นี่

I

ติดตาม​ภาพจากฝ่ายภาพถ่ายและสูจิบัตร​ พิธีประสาทปริญญาบัตร​


คลิกที่นี่

J

ตรวจสอบเลขที่นั่งพิธีประสาทปริญญา​


คลิกที่นี่

** ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง
เพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัย
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 มกราคม 2563

ช่องทางการติดต่อ

"17th Graduation Ceremony" Academic Year 2019 North-Chiang Mai University

Copyright ©2018 North-Chiang Mai University.All Rights Reserved